Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Fogh kræves dømt som krigsforbryder

Source:www.arbejderen.dk
Date:02/12-2004

Danske krigsmodstandere indleder nu en kampagne for at få den danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, udenrigsminister Per Stig Møller og ledelsen af den danske hær, dømt ved en international domstol for krigsforbrydelser.

Årsagen er disse politikeres aktive deltagelse i forberedelsen og udførelsen af den ulovlige invasion og besættelse af Irak.

Det er fredsinitiativet Stop Terrorkrigen, der har taget initiativ til at formulere et anklageskrift mod Fogh Rasmussen og Per Stig Møller. Kravet er, at de to politikere ' afsættes fra deres embede og retsforfølges og dømmes ved en dansk eller international domstol på basis af international lov.'

Ifølge anklageskriftet kan invasionen og besættelsen af Irak defineres som en aggressionskrig. Således hedder det i FN's generalforsamlings Resolution 3314, vedtaget i kølvandet på Vietnamkrigen: "Aggression er en stats brug af væbnet magt mod en anden stats suverænitet, territorielle integritet eller politiske uafhængighed, eller på nogen anden måde, som er uforenelig med FN's Charter".

Nürnberg-tribunal
Stop Terrorkrigen henviser samtidig til det såkaldte Nürnberg-tribunal, der ganske klart definerer en aggressionskrig som en international forbrydelse. Således hedder det i tribunalets formulering: 'At anstifte en aggressionskrig er ikke blot en international forbrydelse; det er den største internationale forbrydelse, som kun adskiller sig fra andre krigsforbrydelser ved at den i sig selv rummer hele det akkumulerede onde."

Samtidig opremser Nürnberg-tribunalets charter, artikel 6, en lang række handlinger, som hver især berettiger til, at der idømmes individuel ansvar og straf.

Det er dette, der får Stop Terrorkrigen til at kræve, at Fogh Rasmussen og Per Stig Møller bliver personligt retsforfulgt for deres medansvar og handlinger.

En ulovlig krig
Ole Espersen, der er professor i jura, med speciale i folkeret og menneskerettigheder, er ikke i tvivl om, at krigen i Irak er en ulovlig krig.

- Men det er ikke det samme som, at man kan dømmes for at igangsætte en aggressionskrig, siger Ole Espersen til Arbejderen.

- Den definition, som FN«s generalforsamling lavede for nogle år siden, er ikke juridisk bindende. I den internationale straffedomstol har man ikke i øjeblikket kriminaliseret en aggressionskrig som sådan, forklarer han.

Ifølge jura-professoren er der derimod en lang række krigshandlinger, som er defineret som ulovlige.

- Der er ikke tvivl om, at der foregår krigsforbrydelser i Irak i øjeblikket, fra begge parter. Det er jo primært Bush-administrationen, som står først til at skulle dømmes for det. Men den danske regerings medansvar kan da klart diskuteres, siger Ole Espersen.

- Jeg vil ikke afvise, at det kan komme på tale, at danske myndigheder kan være ansvarlige for krigsforbrydelser i Irak. Men det vil i så fald nok være på grundlag af konkrete hændelser. Der kan næppe domfældes for en mere overordnet anklage om aggressionskrig, for så vidt angår danske myndigheder. Men udelukket er det ikke, slutter Espersen.

Såvel i Storbritannien, som i USA arbejder fredsbevægelsen på at få deres regeringer dømt for krigsforbrydelser ved en international domstol.

Foreløbigt anklageskrift (uddrag)
Nürnberg-tribunalet erklærede anstiftelse af aggressionskrig som den ultimative forbrydelse mod menneskeheden:

"At anstifte en aggressionskrig er ikke blot en international forbrydelse; det er den største internationale forbrydelse, som kun adskiller sig fra andre krigsforbrydelser ved at den i sig selv rummer hele det akkumulerede onde."

Krigen mod Irak, som anføres af den amerikanske administration med George W. Bush i spidsen er en aggressionskrig, ifølge international lov.

Statsminister Anders Fogh Rasmussen, udenrigsminister Per Stig Møller og andre medlemmer af regeringen samt hærledelsen anklages for forbrydelser mod menneskeheden, freden og sikkerheden ved at deltage i en sammensværgelse før krigen mod Irak for at udløse en aggressionskrig og for at deltage i denne ulovlige aggressionskrig, der er gennemført i strid med FN's charter og international lov.

1) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al deltog før den ulovlige aggressionskrig mod Irak i en international sammensværgelse med henblik på at planlægge, gennemføre og udløse denne krig, som krænker FNs charter og international lov, med dansk deltagelse.

Herunder benyttede statsminister Anders Fogh Rasmussen sin stilling som formand for EU's ministerråd op til den ulovlige krig til at bidrage til dens gennemførelse.

Anders Fogh Rasmussen vildledte som en del af den fælles plan for at udløse aggressionskrigen systematisk folketinget og den danske befolkning.

Allerede før folketingets flertal havde truffet (den ulovlige) beslutning om dansk deltagelse i den ulovlige aggressionskrig, havde Anders Fogh Rasmussen og hærledelsen givet tilsagn om dansk deltagelse til Bush-administrationen og beordret dansk militær i aktion.

2) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes ansvarlig for de krigsforbrydelser, der er begået af de danske styrker i Irak, herunder mord, tortur og mishandling af fanger og overdragelse af fanger til henrettelse og tortur.

3) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes medansvarlige for de krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden, som er begået af USA og krigskoalitionen under den ulovlige krig og besættelse, herunder

a. mere end 100.000 civile dødsofre, fortrinsvis kvinder og børn, som følge af den militære vold

b. ødelæggelse og kollektiv afstraffelse af storbyer og byer som Falluja og andre med ubegrundet brug af militær magt; afskæring af vand- og elforsyning til storbyer

c. brug af ulovlige våben, indbefattet superbomber, klyngebomber, bomber, missiler, granater og kugler med depleteret uran

d. systematisk ødelæggelse af den irakiske infrastruktur, af økonomiske, sociale, kulturelle, medicinske, uddannelsesmæssige, regerings- og diplomatiske faciliteter, ejendomme og institutioner over hele Irak.

e. tortur og umenneskelig behandling af fanger som i Abu Ghraib-fængslet og andre steder

f. indsættelsen af en 'overgangsregering' med en mangeårig CIA-agent i spidsen, påtvingelsen af en ny forfatning og forsøg på gennemførelsen af en styret valgproces, som skal installere en regering, som vil lystre den amerikanske regerings vilje og kommando.

4) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes ansvarlige for at trodse og forhindre De Forenede Nationers fredsskabende muligheder og rolle

5) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes ansvarlige for at arbejde for særlige begunstigelser og fordele for danske virksomheder som A.P. Møller-Mærsk i kraft af den ulovlige besættelse for at sikre kæmpemæssige profitter, mens krigen betales af skatteyderne og gennem udplyndring af det irakiske folk

6) Statsminister Anders Fogh Rasmussen et al holdes ansvarlige for systematisk at udnytte, kontrollere, styre, manipulere, misinformere og begrænse presse- og mediedækningen og bevidst fremstille falske og vildledende informationer for at opnå støtte til ulovlige danske militære og politiske aktioner; og for at berøve det danske folk viden, der er nødvendig for en oplyst meningsdannelse, som er afgørende for den demokratiske proces og demokratiske valg.