Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Pas på sundhedsstyrelsen

Source:www.modkraft.dk og www.dsgnet.dk
Date:27/12-2004

Selv om vores grundlov § 77 siger: ”Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingen sinde på ny indføres,” så har lovgiverne indført regler der helt til sidesætter disse grundlæggende love.

Menneskerettighederne som Danmark har underskrevet, siger om ytringsfrihed i Artikel 10: Stk. 1. ”Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser. Denne artikel forhindrer ikke stater i at kræve, at radio-, fjernsyns- eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling.”

Stk. 2. ”Da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, kan den underkastes sådanne formaliteter, betingelser, restriktioner eller straffebestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig tryghed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed.”

I tusindvis af år har menneskeheden samlet essentiel viden om hvad vi generelt kan kalde folkemedicinen. Denne viden ligger til grund for langt det meste af den moderne lægeordinerede medicin, hvor man har studeret folkemedicinens aktive stoffer, med henblik på at kunne fremstille patenterbare stoffer der kan erstatte den oprindelige medicin. Patenterne – og den eneret samt de indtægter sådanne kan medbringe – er hovedformålet med forskningen, hvilket tydeligt fremgår af resultaterne, idet stort set alle patenterede mediciner udviser mange og farlige bivirkninger.

Farligheden ved den patenterede medicin er, at den mangler de mange tusinde års erfaringsgrundlag, og at den sendes på markedet uden sikre indikationer på tilstrækkelig sikkerhed ved brugen af produkterne. Resultatet er millioner af dødsfald årligt på verdensplan på grund af bivirkninger og er i dag den tredje største dødsårsag.

Staten vil beskytte danskerne.
Det er jo fint nok, men mod hvad? Metoden er desuden helt ulovlig, man forbyder simpelt hen, på kosttilskud at angive hvilke virkninger de forskellige kosttilskud har på forskellige fysiske og psykiske symptomer. Hvis nogen skulle overtræde denne regel, anmeldes de uden varsel til Lægemiddelstyrelsen.

Virkningen af denne regel er både absurd og skræmmende, for selv under 2. Verdenskrig greb man ikke ind med love og forordninger imod danskernes ytringsfrihed, men nøjedes med opfordringer til ikke at provokere besættelsesmagten. Nu forbyder Fødevarestyrelsen danskerne at modtage viden om tusinde års erfaring fra folkemedicinens anvendelighed og samtidigt forhindrer man danskerne i at kunne søge og finde viden om folkemedicinen på internettet.

Man vil også forbyde også forhandleren at linke til sider på sin hjemmeside, der fortæller om et kosttilskuds gavnlige virkninger, og dette forbud kan forbydes i op til flere led, hvilket betyder, at man ikke må linke til en side, der linker til en side, der fortæller om et kosttilskuds medicinske virkninger. I sin yderste konsekvens, kan man derfor heller ikke henvise til anden litteratur eller forskningsresultater der fortæller om et kosttilskuds medicinske virkninger, hvis disse linker til nogen, som sælger kosttilskud. Hvis en helsekostforhandler siger at ingefær hjælper imod transportsyge, kan forhandleren straks anmeldes til Lægemiddelstyrelsen. Det samme kunne ske, vis man fremhævede nogle af virkningerne ved at drikke kamillete. Alt dette for at ”beskytte” kosttilskudsbrugerne imod at lade sig ”fuppe” * (se citat fra fødevarestyrelsens hjemmeside) af ”skruppelløse helsekostsælgere”. I modsætning til salget at den patenterede medicin, der med rund hånd anbefales af landets læger, er helsekostforhandlere fuldstændig afhængige af deres kunders tillid, og andre kunders anbefaling.

* "Det er simpelthen for ringe, at så mange virksomheder overtræder loven. De kosttilskud, der markedsføres i Danmark, skal selvfølgelig leve op til kravene i fødevarelovgivningen, så forbrugerne kan være trygge ved at købe og bruge produkterne. Det er derfor et ufravigeligt krav, at markedsføringen af produkterne er i orden, og at virksomhederne ikke bevidst forsøger at fuppe forbrugerne", siger familie- og forbrugerminister Henriette Kjær.

Læs hele artiklen her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Presserum/Pressemeddelelser/salgkosttilskud.htm

Fødevarestyrelsens artikel vidner om den hetz der for tiden foregår i forbrugerbeskyttelsens navn imod landets kosttilskudsfirmaer, i et forsøg på at ”takle helsebranchen”, Ja undskyld, men det er et udtryk der stammer fra fødevarestyrelsens korrespondance med lægemiddelstyrelsen, et forsøg der både er yderst amatøragtigt og måske også ulovligt.

I virkeligheden er problemet at mere end 50 % af landets befolkning plejer at købe kosttilskud dagligt og det koster medicinbranchen mange tabte indtægter, så det er her man finder den reelle dagsorden. Det er på tide, at det går op for danskerne, hvad lovgiverne tillader sig på trods af vores grundlovssikrede rettigheder for at beskytte medicinalbranchen, og at de deltager i en protestkampagne. På www.dsgnet.dk kan man finde mere information og tolkning af frihedslovene, samt protestskemaer, som man kan udfylde og indsende. Det eneste der kan sætte fantasien i gang hos politikerne er mange protester. Samtidigt opfordrer jeg alle borgere til at henvende sig til deres folketingsmand eller andre med magt til at gribe ind mod vanviddet.

Fantasi skal der til, for vi har brug for er en lovgivning, der på giver mulighed for ligeværdig konkurrence på sundhedsområdet, så danskerne får en reel mulighed for at vælge deres egen vej til sundhed.

Der ingen tvivl om, at der skal være en eller anden kontrol med produkter – og det har der jo også længe været, men som det ser ud nu, kan det kun bringe tvivl i danskerens sind, at det stort set er umuligt at finde nogen der har taget skade af kosttilskud med urter, og at den patenterede, lægeordinerede medicin har en tredje-fjerde plads som dødsårsag pga. forgiftninger.

Hvis man vil rette op på disse kendsgerninger, så må man forsøge at skabe en troværdig og forståelig lovgivning, hvor man i langt højere grad lever op til danskernes krav om ufarlig medicin, i stedet for at forsøge at sætte hele helsebranchen i miskredit, hvilket alligevel ikke vil lykkes, når mindst 50 % af befolkningen bruger kosttilskud og mange er begyndt at gennemskue lægemiddelindustrien.