Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Regeringen har fuld tillid til USA

Source:www.enhedslisten.dk
Date:28/04-2005

Regeringen er blevet spurgt mange gange om vi kunne forvente, at Genèvekonventionen om behandling af krigsfanger, ville blive overholdt. Hver gang har svaret været, at det havde regeringen fuld tillid til. Da det viste sig ikke at være tilfældet, havde regeringen fuld tillid til, at de ansvarlige ville blive retsforfulgt.

9. maj 2003: Udenrigsministeren spørges
Spørgsmål ”Ministeren bedes redegøre for drøftelser blandt de deltagende lande i sikringsstyrken om Genève-konventionen, særligt om der er enighed om, at denne konvention skal overholdes, og at brud på konventionen skal have konsekvenser?”

Svar: Der har ikke blandt de deltagende lande i sikringsstyrken været afholdt egentlige formelle drøftelser om Genève- konventionernes indhold og anvendelse, men der er i koalitionen enighed om, at koalitionsparterne er forpligtet til fuldt ud i forhold til hver parts internationale forpligtelser at overholde den humanitære folkeret. Der er ligeledes enighed om, at de ansvarlige for eventuelle brud på bestemmelserne i den humanitære folkeret skal retsforfølges.

23. november 2004: Statsministeren spørges
Spørgsmål: ”Vil statsministeren oplyse, hvor mange overtrædelser af international humanitær ret amerikanske soldater efter statsministerens mening skal begå, før det får betydning for Danmarks deltagelse i besættelseskoalitionen i Irak?”

Svar: Regeringen har noteret sig, at amerikanske myndigheder, hvor der er mistanke om brud på folkeretten eller humanitær folkeret, har indledt undersøgelser. Regeringen har fuld tiltro til, at de amerikanske myndigheder vil drage omsorg for, at de ansvarlige vil blive retsforfulgt efter gældende regler. Det er afgørende ikke at lade overtrædelser af international humanitær folkeret forblive ustraffet, uanset hvilket land gerningsmændene stammer fra.