Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Skaberens eksistens

Author:Naim al-Gharib
Date:04/09-2004

Indhold.

1.0 Skaberens eksistens

1.1 Analysen.

1.2 Skaberen.

1.0 Skaberens eksistens

At komme frem til at der eksisterer en Skaber, der har skabt alt, er i virkeligheden meget simpelt, og ikke noget der kræver specielle egenskaber. Skaberen kan, som alle ved, ikke sanses direkte, men dette er ikke ensbetydende med at Han (bemærk ikke køn blot benævnelse) ikke eksisterer, ligesom det at man ikke kan se eller høre om sin nabo er hjemme, ikke er ensbetydende med, at han eller hun ikke er derinde. Når man har forstået menneskets måde at tænke på, er det nødvendigt at foretage en analyse. En analyse af universet og dets indhold, for derved at komme frem til om der eksisterer en fuldkommen Skaber der har skabt alt.

1.1 Analysen

Når vi betragter universet er det tydeligt, at alt i universet er begrænset i størrelse og mængde og at alle universets bestanddele har behov. Når som helst vi finder noget i universet der har behov, så betyder det, at den enkelte ting ikke er evig men derimod skabt. Når noget har behov for noget andet, for selv at eksistere, betyder det, at det som det har behov for skal eksistere før det selv. Derfor er der intet af det der eksisterer der er evigt, da alt i hele universet har behov. Behov for et sted at være, et bestemt tryk, en bestemt temperatur osv. Solen er en brændende stjerne, der består af forskellige molekyler, der alle har behov. Andre planeter består af gasarter, der igen består af forskellige molekyler, der også alle har behov. Fælles for alt er, at det har brug for et sted at være. Er der ikke plads til solen, så kan solen ikke eksistere. Alt i hele universet har behov, og alt i hele universet er dermed ikke evigt men derimod skabt. Universet er heller ikke uendeligt som nogen påstår. Igen fordi universet består af galakser, planeter, stjerner osv. Alle disse himmellegemer er begrænsede i mængde og størrelse, hvorfor universet ikke er uendeligt. Hvis universet - som er en fælles betegnelse for alt vi sanser i rummet - skal være uendeligt, så betyder det, at det som universet består af også skal være uendeligt. Hvis der skal være uendeligt mange stjerner, så er der ikke plads til noget andet, da der ellers ikke er uendeligt mange stjerner. Mellem himmellegemerne kan vi se tomme pladser, hvorfor der mangler himmellegemer på disse steder, hvilket betyder at ingen himmellegemer er uendelige. Skal der være uendelige mange stjerner, så er der ikke plads til noget andet, hverken mennesker, jorden, planeter eller andet. Er der alligevel en enkelt plads der er udfyldt af en enkelt planet i stedet for en stjerne, så mangler der en stjerne på det pågældende sted, hvilket betyder der ikke er uendeligt mange stjerner.

At noget er evigt betyder at det altid har eksisteret og altid vil eksistere. At noget er uendeligt betyder at der er ubegrænsede mængder af det eller at det er uendeligt stort og dermed fylder alt ud.

Universet og alle dets bestanddele inklusiv jorden, alle mennesker og dyr, har alle behov, og er dermed ikke evige. Ligeledes er alle disse ting begrænsede og dermed ikke uendelige.

Ud over at man i dag kan se at universet udvider sig hvilket betyder at det ikke er uendeligt, så kan man også forstå at de enkelte bestanddele ikke er uendelige. Man kan ikke sige at hele universet i dets helhed er uendeligt, dvs. uendelige stjerner, planeter, partikler osv. Dette er en modsigelse i sig selv. Hvis hele universet i dets helhed skal være uendeligt skal dets bestanddele også være uendelige ellers vil man komme til et sted hvor der ikke længere er stjerner, ikke længere er partikler, men så betyder det også at universet ikke er uendeligt. For at noget kan betragtes som uendeligt skal dets bestanddele også være uendelige da hele genstanden ellers ophører et eller andet sted. At tomrummet skulle være uendeligt er ligeledes forkert og modsigende til virkeligheden vi sanser fordi uendeligt tomrum betyder tomrum alle steder.

Enhver der fordyber sig i dette et øjeblik vil vende tilbage til konklusionen at intet sanseligt er uendeligt og det er lige meget om man betragter det med det blotte øje eller tager hjælpemidler til brug. Alt er derfor skabt. Sagt med andre ord alt har en begyndelse. Det næste spørgsmål er så: Hvordan er det kommet til eksistens?

1.2 Skaberen

Ved brugen af udelukkelsesmetoden ses det at der kun eksistere enkelte muligheder. Enten har universet med alt dets indhold skabt sig selv, eller også alt er opstået tilfældigt ud af intet, eller også er alt skabt af et eller andet Væsen, der ikke selv er skabt. At universet har skabt sig selv modsiger forstanden, da det ville betyde at universet skulle være til stede før det var til stede for at skabe sig selv, hvilket naturligvis er umuligt. At universet er kommet til ud af intetheden ved en tilfældighed, kan heller ikke lade sig gøre, da det er en fastlagt naturlov, at når som helst en begivenhed indtræffer i universet eller på jorden, så sker det altid ved at to eller flere ting påvirker hinanden. Ingen hændelse eller begivenhed i universet forekommer uden at det kan sanses, at det er minimum to, eller flere ting der påvirker hinanden, hvorfor det er umuligt at universet skal være kommet til ud af intet af sig selv. Når der ingenting eksisterer, kan der ikke forekomme nogen som helst form for hændelse eller begivenhed, hvorfor der ikke kan komme noget tilstede ud af intet. Den eneste mulighed der er tilbage er, at der skal eksistere en Skaber der har skabt alt ud af intet, uafhængigt af alt og alle. Han skal have skabt det hele ud af intet, da Han ellers vil have behov for materialet til skabelsen, og dermed være underlagt et behov Han ikke selv har fastlagt. Derfor er Skaberen evig og uafhængig uden behov for andet. Endvidere skal Han være fuldkommen, da han ellers vil have behov for fuldkommenhed. Fuldkommen er det modsatte af mangelfuld, og hele universet med alt dets indhold er mangelfuldt.

Altså eksisterer der en fuldkommen Skaber, der har skabt alt andet ud af intet. Han er evig og uafhængig. Samtidig er Han Almægtig, da Han ellers ville mangle mægtighed og dermed have behov for det. Han er den eneste Skaber, og der eksisterer ikke andre ud over Ham med samme evner, da de ellers ville være mangelfulde alle sammen. Mangelfulde idet de ville have behov for at kommunikere med hinanden angående hver af deres skabelser, og endvidere ville de mangle fuldkommenhed, da en anden ville eksistere med samme evner og kunnen. Dette ville betyde, at ingen af dem ville være evige men skabte. Derfor eksisterer der kun en Skaber der er fuldkommen, uafhængig, evig samt Almægtig og ikke flere. Nogle påstår at det er rigtigt at materialet har behov for andet materiale men at materialet har behov for det selv og dermed er selveksisterende og udadtil ikke har behov for andet hvorfor materialet i sin helhed er evigt. Dette er forkert da alt materiale er underlagt forskellige naturlove og egenskaber. Vand har for eksempel den egenskab, at det koger ved 100 grader og ændrer konsistens. Vandet har altså brug for, en bestemt temperatur under 100 grader, da det ellers vil koge op og ikke længere eksistere i sin oprindelige form. Vandet i den flydende form er dermed mangelfuldt. Mangelfuld i den sammenhæng, at det mangler evnen til at undgå, at koge ved 100 grader for, at eksistere. Vandet er altså underkastet en naturlov, som vandet ikke selv har nogen indflydelse på. Vandet har derfor behov hvilket betyder, at vandet ikke er evigt. For at vandet skal kunne eksistere i flydende form skal der forefindes et sted med en temperatur under 100 grader. Og dette sted skal eksistere før selve vandet.

Bevæger man sig ned på molekyle plan ændre dette ikke på ovenstående for selvom ordet "vand" er en betegnelse, for nogle molekylers sammensætning, så er alle molekyler bygget af atomer der igen består af partikler, og alle partikler er underlagt forskellige naturlove. At protonen er positivt ladet er en naturlov for alle protoner. At neutronen er elektrisk neutral er en naturlov for alle neutroner. Og sådan fortsætter det, selv hvis man bevæger sig andnu længere ned til kvantepartiklerne.

Alle partikler er underlagt naturlove relateret til, blandt andet deres elektriske ladning og energi. Hvilket betyder at partiklerne er afhængige af visse omstændigheder og vilkår. Når disse omstændigheder og vilkår ophører, da vil partiklernes mulighed for eksistens også ophøre. Således er det muligt, at et stof bestående af partikler (hvilket alle stoffer består af), forsvinder fuldstændigt ved frigørelse af energi. Når frigørelsen er fuldendt er stoffet permanent forsvundet og intet eksistere bagefter. Det betyder at omstændighederne, uanset typen, var nødvendige for eksistensen af stoffet, og dermed også nødvendige for eksistensen af stoffets bestandele. Og uanset hvor langt ned man dykker i et stofs bestandele, da er ovenstående altid gældende.

Alt i hele universet er underkastet forskellige naturlove og egenskaber og har dermed behov. Intet sanseligt er fuldkomment hvorfor det alt er skabt og ikke selveksisterende. Der skal rationelt eksisterer en Fuldkommen Skaber, på basis af disse tydelige beviser der alle stemmer overens med virkeligheden. Vi kan herefter ikke komme længere alene. Vi har her et behov for, at Skaberen kontakter os, og fortæller os, hvad meningen med vores liv er, hvorfor Han har skabt os, og hvordan vi skal opfylde de behov, Han har lagt i os, da det ellers vil være gætning og formodning. Vi skal vide, om der virkelig eksisterer et liv efter døden, om vi vil blive stillet til regnskab hos Ham for vores liv, eller vi blot er overladt til os selv. Alt dette kan vi ikke finde ud af, uden Skaberen selv kontakter os, da vi ikke kan komme i kontakt med Ham. Endvidere er det nødvendigt, at vores Skaber giver os et bevis, sådan at vi med 100% sikkerhed ved, at det er Ham, der har kontaktet os, og ikke en fantasi, bedrageri el. lign. Dette bevis skal ikke være et bevis, som noget skabt væsen kan frembringe, da vi så ikke kan stole på det. Ligeledes er blind tro ikke nok, da det kan være, at denne blinde tro er forkert, hvilket kan medføre et resultat vi end ikke kan forestille os. Alle de forskellige religioner siger hver især, at de er de rigtige men alligevel modsiger de alle hinanden. Derfor skal Skaberen nødvendigvis vise os den rigtige vej, på basis af klare tydelige beviser.

Kun Islam har et bevis, der ikke kan betvivles, et bevis der er en ophævelse af en naturlov, og ophævelse af en naturlov kan kun ske af Den der har fastlagt naturloven fra starten af. Dermed kan kun Skaberen, der har fastlagt alle tings naturlove, selv ophæve dem.

De ting som de tidligere profeter var sendt med som beviser, som f.eks. Moses der kunne dele havet med sin stok, og gøre stokken til en slange osv., Kan vi ikke bruge til noget, da vi ikke kan sanse disse ellers udmærkede beviser. Hvis vi så dem direkte, ville vi kunne bruge dem som beviser. Vi skal altså have noget håndgribeligt og sanseligt der direkte og uden tvivl, kan sammenkædes med Skaberen af universet. Quranen er det eneste budskab der i teksten selv siger, at den er fra Skaberen af hele universet, og som samtidig har et absolut bevis.