Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Fascismen har taget magten i Danmark

Author:KNL
Date:11/08-2007

I de seneste år er Islamofobien vokset til endnu større højder end hidtil set. Lige siden den 11. september 2001, den dag hvor den meget sørgelige og forfærdelige begivenhed indtraf, er det, at forbinde Islam med terrorisme blevet almindeligt. Mest af alt fordi de vestlige medier gør alt i deres begær efter at få endnu et scoop, eller for at dække begivenheden iført en bestemt politisk agenda, og der gives ikke meget tid til overvejelse, analyse eller undersøgelse.

I hvor tids medie er det blevet standard, at når som helst et terrorangreb finder sted, så bliver Islam og muslimer anklaget. Det er nærmest sådan, at Islam er skyldig, indtil at det modsatte er bevist.

Men Islam kan aldrig bebrejdes for handlinger, der er udført i dens navn.

Demokratiet giver en rimelig god balance imellem individets ret og samfundets ret. Men der findes mange regenter, der kom til magten i demokratiets navn for derefter at ændre det til diktatur. Hitler er en af dem. Vi kan ikke bebrejde demokratiet for sådanne begivenheder.

Demokratier der har eksisteret længe, har lært at udvikle forskellige foranstaltninger til at sikre, at systemet ikke ændres til diktatur, men selv disse foranstaltninger bliver til tider tilsidesat for at give en regering en diktatorisk magt. I de tidligste år af dette enogtyvende århundrede, har den vågne person kunnet bevidne sådanne foranstaltninger blive tilsidesat i demokratiske vestlige lande - herunder Danmark.

Retfærdiggørelsen for at tilsidesætte foranstaltningerne er "national sikkerhed". Men det er rent faktisk den samme begrundelse, der bliver brugt i tyranniske regimer for at bibeholde diktatur. Det er undskyldningen for at knuse enhver modstand. Når demokratiet adopterer diktatoriske metoder, så er det skidt for hele menneskeheden. Og det er et kæmpe skridt i den forkerte retning.

Danmark har bevæget sig ind på en vej i en ekstrem farlig retning, en retning som de fleste mennesker i befolkningen, desværre ikke har den nødvendige kompetence eller historiske baggrund til at overskue, og det er derfor, at det kan lade sig gøre.

Danmark har indført fascisme

Den 30. januar 1933 blev Hitler udnævnt til rigskansler. Nazismen tog magten i Tyskland. Den 27. februar, samme år, blev der påsat en brand på rigsdagen i Berlin. Hitler gav kommunisterne skylden og kaldte dem terrorister.

Den 7. november 2000 blev George W. Bush udnævnt til præsident for USA. Den 11. september 2001 blev World Trade Center ramt af fly. George W. Bush gav muslimerne skylden, og kaldte dem terrorister.

Inden Danmarks deltagelse i Irak krigen sagde Anders Fogh Rasmussen: "Irak har masseødelæggelsesvåben. Det er ikke noget, vi blot tror. Det er noget, vi ved."

I dag ved vi, at det var nazisterne selv, der planlagde og gennemførte branden på rigsdagen, som en historisk provokation, for at etablere Hitler-diktaturet. Allerede dagen efter rigsdagsbranden blev der vedtaget en anti-terrorlov, dengang kaldet "Forordning fra rigspræsidenten til beskyttelse af folk og stat". Loven blev senere uddybet og konkretiseret, men lovens funktion stod allerede klart for samtiden. Loven var rettet mod anti-nazister - først og fremmest det tyske kommunistparti.

I dag ved vi også at Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Møller, George W. Bush og Tony Blair, løj!

11. september 2001

I dag bliver der verden over sat store spørgsmålstegn ved den offentlige udlægning af begivenhederne omkring 11. september 2001. Et hav af førende eksperter, herunder de brandmænd der var til stede under begivenheden i New York, kalder 11. september for et "Inside Job", hvilket groft oversat betyder, et job udført indefra. Samtlige brandmænd vidner om, at bygningerne blev nedlagt med sprængstof, eksplosionerne er video og lyddokumenterede, og mange eksperter har bevist, at bygningerne, trods varmen, ikke kunne falde sammen af sig selv, sådan som det ellers påståes. Her på hjemmesiden findes en stor mængde dokumentation, der klart beviser, at 11. september var et inside job.
Se sektionen: 9/11 beviser - video dokumentar

Det er blevet afsløret, at Pentagon allerede i 1968 havde terroristplaner om, at indlede en kampagne imod dets egen befolkning.

CIA planlagde at invadere Cuba, men Kennedy brødrene blev 'bløde'. Lemnitzer finder på operation 'Northwood': (citat start) "Vi kunne springe et amerikansk skib i luften ved Guantanamo strækningen og give Cuba skylden ... Listen af tilskadekommende i U.S. aviser ville frembringe en hjælpsom bølge af national vrede ... Vi kunne udvikle en Kommunistisk Cubansk terrorkampagne i Miami området, i andre byer, i Florida og selv i Washington ... en identisk duplikering af et civilt registreret fly ... På et fastlagt tidspunkt ville den være ... fyldt med ... udvalgte passagerer, alle boardet under omhyggelige forberedte dæknavne. Det registrerede rigtige fly ville blive konverteret til en drone ... ødelæggelsen af det fly ville være styret af radiosignal ... Cubanerne ville få skylden." (citat slut).

Den nazistiske lovgivning brugtes som et formidabelt våben mod de politiske modstandere, og den gav et skær af legitimitet til et kriminelt regime, der påstod at være kommet til magten ved demokratiske valg. I forordningen "til afværgelse af ondskabsfulde angreb på den nationale rejsningsregering" af 21. marts 1933 bliver terroristiske handlinger f.eks. defineret således: "Begås gerninger med den hensigt at ophidse til oprør eller at sprede angst og panik i befolkningen ... er straffen tugthus i mindst tre år eller livsvarigt tugthus. I særligt alvorlige tilfælde kan der idømmes dødsstraf."

Den danske definition af terrorisme - den nye paragraf 114 lyder således: "For terrorisme straffes med fængsel på livstid den, som med forsæt til at tilføje et lands eller en international organisations politiske, økonomiske eller samfundsmæssige strukturer alvorlig skade, navnlig ved at skræmme befolkningen eller ødelægge disse strukturer".

Selve hovedkriteriet, dengang som i dag, er altså at skræmme befolkningen. Og straframmen er næsten den samme - livstid.

Det ikke det eneste sted, hvor den nazistiske lovgivning er mere eller mindre identisk med den nye danske og amerikanske anti-terrorlov. I den tidligere omtalte forordning "til beskyttelse af folk og stat" af 28. februar 1933 giver man f.eks. øgede beføjelser i kampen "for at afværge kommunistiske voldshandlinger". I paragraf 1. bliver det f.eks. tilladt at indskrænke den personlige frihed, indskrænkelse af ytringsfriheden inklusiv pressefriheden, af retten til at danne foreninger og afholde møder, indgreb i brev-, post-, telegraf- og telefon hemmeligheden, ordre husundersøgelser og beslaglæggelse såvel som konfiskation af ejendom også udover de ellers gældende regler.

Der er ingen forskel fra nazisternes udlæg og på den danske VK regeringsudlæg. Det er de identiske samme rettigheder, der bliver ødelagte. Den nye anti-terrorlov lyder: "Indgreb i meddelelseshemmelighed og dataaflæsning". Faktisk er indgreb i meddelelseshemmeligheder, ransagelser og beslaglæggelse af ejendom nogle af de vigtigste nye beføjelser, som bliver givet til politiet i den nye anti-terrorpakke. Realiteten er, at beføjelserne til politiet i den nye anti-terrorpakke er identiske med de beføjelser som Hitler gav til sit politi.

Det danske politi kan beslaglægge ikke mistænktes ejendom, herunder penge. "Andre formuegoder, herunder penge, som en person, der ikke er mistænkt, har rådighed over, kan beslaglægges, som led i efterforskningen af en lovovertrædelse, der er undergivet offentlig påtale, hvis der er grund til at antage, at disse formuegoder bør konfiskeres."

Politiet kan altså beslaglægge en ikke mistænkt persons penge blot fordi man antager, at der kan være en grund til det. Det gælder selv hvis vedkommende ikke er mistænkt for noget ulovligt!

Anti-terrorlovgivningen i Danmark er ikke rendyrket fascisme, men det er begyndelsen på en fascistisk statsdannelse.

Hitler brugte i 1933 rigsdagsbranden som undskyldning for at fjerne befolkningens rettigheder. I dag er det angrebet den 11. september, der er USA's, EU's og den danske regerings påskud til at gøre nøjagtigt det samme.

Efter den 11. september er der dukket toner frem, som minder om nazistisk retorik fra trediverne. Men det er ikke forblevet ved tonerne, det er desværre også både lovgivningsmæssigt og i retspraksis.

Hvad er fascisme?

Fascisme refererer oprindeligt udelukkende til den autoritære og politiske bevægelse, som styrede Italien fra 1922-1943 under ledelse af Benito Mussolini. Siden 1960'erne er fascisme blevet brugt som navnet på en politisk styreform.

I Tyskland kom den fascistiske bevægelse omkring partiet NSDAP til magten i januar 1933 efter en langsom opbygning gennem 1920'erne.

NSDAP er forkortelsen for "Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei" (Det Nationalsocialistiske Tyske Arbejderparti), og det var det tyske nazistparti, der fra 1933-1945 styrede Nazi-Tyskland.

Der er gjort mange forsøg på at definere fascismen, men fælles for fascismen, uanset definition gør følgende punkter sig gældende:

 • Ord som beskyttelse af demokratiet, friheden og ytring, bliver ofte brugt selvom det i praksis er det modsatte der gør sig gældende. Politikerne siger det, men lovgivningsmæssigt er det det modsatte, der gør sig gældende. Sådan som det ses i både USA, England og Danmark i dag.
 • Magtfuld og vedvarende nationalisme, som den man ser i USA. Fascistiske regimer har en tendens til konstant at gøre brug af patriotiske mottos, slogans, symboler, sange og andet tilbehør. Flag ses alle steder, ligeledes findes flag som symboler på tøj og offentlig fremvisning.
 • Foragt for anerkendelsen af menneskerettighederne: På grund af frygt for fjenden og behovet for sikkerhed bliver folk i fascistiske regimer overtalt til, at menneskerettigheder kan tilsidesættes i særlige situation på grund af "nødvendighed". Folket har en tendens til at vende ansigtet den anden vej eller endog anerkende brugen af tortur, henrettelser uden rettergang, snigmord, lange indespærringer af fanger, osv. Det er det, vi ser i den vestlige verden i dag, også i Danmark.
 • Folket bringes sammen i en patriotisk vanvittig forenelse over behovet for at eliminere en fælles trussel eller fjende: racemæssig, etnisk eller religiøse minoriteter, liberale, kommunister, socialister, terrorister, osv.
 • Selv når der er udbredt indenrigs problemer, modtager militæret uforholdsmæssige mængder af offentlige midler (penge), og den indenrigsmæssige dagsorden er forsømt. Soldater og militærtjeneste bliver forskønnet. Dette punkt er også meget tydeligt i USA i dag, hvor over 2 millioner mennesker er hjemlæse, og endnu flere lever langt under fattigdomsgrænsen.
 • Nogle gange er medierne direkte kontrolleret af regeringen, men i andre tilfælde, er medierne indirekte kontrollerede af regeringsmæssige love, eller igennem velvillige talsfolk fra medierne eller chefer. Censur, specielt i krigstid, er meget almindeligt. Det ser vi også i dag, selv i Danmark.
 • Man er besat af national sikkerhed. Frygt bliver brugt som et motiverende værktøj af regeringen over masserne.
 • Regeringer i fascistiske nationer har en tendens til at bruge den mest udbredte religion i nationen som en middel til, at manipulere den offentlige mening. Religiøs retorik og terminologi er udbredt fra regeringsledere, selv når religionens grundlæggende trossætninger er i direkte modstrid til regeringens politik eller handlinger.
 • Den industrielle og forretningsmæssige overklasse, i en fascistisk nation, er ofte den der giver regeringslederne magten, og skaber dermed en gensidig gavnlig forretningsmæssig og regeringsmæssig samarbejdende magtelite.
 • Under fascistiske regimer gives politiet næsten ubegrænset magt til at gennemtvinge love. Folket er ofte villige til at se igennem fingre med mishandling udført af politiet og endog give afkald på civile friheder i patriotismens navn. I fascistiske regimer eksisterer der næsten altid en national politistyrke med en reel ubegrænset magt. Det er i praksis blevet indført i Danmark.
 • Fascistiske regimer bliver næsten altid styret af en gruppe af venner og bekendte, som udpeger hinanden til regeringsmæssige poster, og som bruger regeringsmæssig magt og autoritet til at beskytte deres venner imod ansvarlighed.
 • Til tider er valg i fascistiske nationer fuldstændig fup. Til andre tider bliver valg manipulerede igennem kampagner med udspredning af ondsindede løgne eller endog attentater imod oppositionens kandidater, brug af lovgivning til at kontrollere valgresultater eller politiske distrikts grænser, eller manipulation af medierne. George W. Bush kom til magten igennem bevist valgsvindel.

Du kan se mere om George W. Bushs valgsvindel her: Valg svindel - video dokumentar

Bush familien og Hitler i ledtog

George W. Bushs bedstefar, den afdøde US senator Prescott Bush, var direktør og aktionær i virksomheder, der tjente på et samarbejde med de økonomiske bagmænd i Nazi Tyskland.

The Guardian, blandt andre, har skaffet bekræftelse fra nylig opdagede arkiver i US National Archives, som bekræfter at en virksomhed hvor Prescott Bush var direktør, samarbejdede med de økonomiske arkitekter bag Nazismen.

Hans forretninger, som fortsatte indtil hans virksomheds aktiver blev beslaglagt i 1942, under loven om "Handel med Fjenden", ledte mere end 60 år senere, til et civilt sagsanlæg for skader påført i Tyskland. Sagsanlægget var imod Bush familien af to tidligere Auschwitz slavearbejdere.

Danmark ophæver retten til privatliv september 2007

Den danske terrorlov blev vedtaget i maj 2002. Justitsminister Lene Espersen sendte 1. marts 2006 et udkast til lovforslag i høring, der har til formål at udmønte dele af regeringens handlingsplan for terrorbekæmpelse. Lovforslaget blev senere vedtaget med enkelte ændringer.

I september måned 2007 træder de sidste paragraffer fra den nye terrorlov i kraft. De nye regler er i direkte modstrid med den danske grundlov, og de ophæver flere fundamentale demokratiske grundprincipper, herunder beskyttelsen af privatlivet.

Til trods for en voldsom kritik fra flere kendte politikkere, jurister, juraeksperter, topfolk i erhvervslivet samt en stor mængde private organisationer, blev den nye terrorlov vedtaget i folketinget.

Den danske grundlov blev tilsidesat, og rent juridisk er den nuværende VK regering, i henhold til grundloven, rent faktisk kriminelle, men da de kriminelle handlinger baseres på et flertal i folketinget vil konsekvensen udeblive.

Under dække af bekæmpelse af terrorisme ophæves retten til privatliv, en ellers grundlovssikret ret. Rent praktisk betyder det, at alle elektroniske kommunikationer skal logges og gemmes i et år. Dine e-mails, din færden på internettet samt din mobil kommunikation, herunder SMS beskeder og din færden via mobiltelefonen, som måles ud fra afstanden til de forskellige sendemaster, skal alt sammen logges, hvilket betyder, at det skal gemmes.

Hvis du hører til de personer, der altid render rundt med en mobiltelefon i lommen, hvilket de fleste mennesker gør i dag, så vil din færden blive registreret og gemt i op til et år. Ydermere kan politiet, i mange tilfælde uden dommerkendelse, aflytte dine telefoner og dit hjem.

Ud over aflytninger er ytringsfriheden blevet indskrænket, og du risikerer retsforfølgelse, hvis du udtaler dig kritisk overfor f.eks. regeringens udenrigspolitik. Det har et par danske journalister, en tidligere ansat i efterretningstjenesten, samt bl.a. talsmanden for Hizb-ut-Tahrir i Danmark måtte opleve. De er alle blevet retsforfulgt for at ytre sig.

Voldsom kritik fra eksperter

Et hav af IT og kommunikations eksperter har gjort regeringen og folktinget opmærksomme på, hvor vanvittige disse regler er. I praksis vil lovgivningen nemlig ingen reel betydning have for bekæmpelsen af terror. Midlerne til at beskytte sig selv imod aflytning og f.eks. e-mail aflæsning er så udbredte og så teknologisk fremme, at politiet alligevel intet kan stille op imod en gruppe mennesker, der krypterer deres kommunikation. Og krypteringsteknologien ligger på nettet, og den er fri tilgængelig for enhver.

Mange tusinde danskere har hentet software fra IT-Politisk Forenings hjemmeside. Softwaren forhindrer myndighederne i at følge bevægelser på nettet, sådan som de vil begynde på fra september. Denne software er Open Source og dermed fri tilgængelig for enhver.

På et hav af internet forums kan man finde hundrede vis af indlæg, hvor IT folk gør grin med den nye anti-terrorlov, et eksempel er på hjemmesiden med nyheder indenfor IT: http://newz.dk/forum/item/66147/.

Årsagen til at folk gør grin skyldes, at loven på ingen måde kan forhindre de mennesker, der reelt ønsker at skjule noget, fra ikke at blive opdaget. Det er med andre ord meget let at beskytte sig selv. F.eks. er krypteringen så langt fremme, at den computerkraft der kræves, for at bryde en krypteret e-mail, er alt for kraftig. Og selv hvis man er i besiddelse af den rette computerkraft, vil det tage alt for lang tid at bryde krypteringen, så lang tid, at oplysningerne for længst vil være forældede.

Har intet med bekæmpelse af terror at gøre

Når modstanden imod den nye anti-terrorlov nu er så stor, og når alle eksperter taler imod formålet med at indføre den, hvorfor står den danske regering så fast?

Den nye lov koster i realiteten milliarder at håndhæve. Udgifterne ligger dels placeret i det offentlige, men i særdeleshed i den private sektor, hvor rigtigt mange IT virksomheder får store problemer med logningen i praksis.

Det som de fleste mennesker mangler at forstå, er, at den nye anti-terrorlov slet ikke har noget med anti-terror at gøre!

Greenpeace blev som den første organisation herhjemme tiltalt efter en paragraf i anti-terrorpakken - for en protestaktion mod gensplejsning den 13. oktober 2003 ved landbrugets hovedkvarter Axelborg i København. Aktivisterne trængte ind på Axelborg og hængte et kæmpebanner op. Den 10. juni faldt der dom i den principielle retssag mod miljøorganisationen: Skyldig efter terrorloven!

For første gang har man gjort en politisk forening/organisation ansvarlig for medlemmers og sympatisørers handlinger. Den slags aktioner plejer at udløse en bøde til hver enkelt aktivist - og det har også været tilfældet her. Men nu ville anklagemyndigheden have prøvet, om organisationen selv kunne straffes for handlinger, sympatisører udfører for at bringe Greenpeaces mærkesager ud til offentligheden. Dommeren fulgte anklageskriftet og dømte Greenpeace som organisation efter terrorloven. Organisationen skal betale en bøde på 30.000 kr. for 'husfredskrænkelse'. Denne principielle dom vil have uhørte konsekvenser for kritiske organisationer og for politiske aktioner i Danmark. Det er et frontalt angreb på ytringsfriheden og retten til protest.

Dorte Grenaa, formand for APK, kom med denne kommentar til dommen imod Greenpeace: "Selvfølgelig sværger alle på, at Greenpeace-aktionen ikke har noget med terrorisme at gøre. Alligevel dømmes organisationen lige præcis efter denne paragraf. Terrorloven skal ikke bruges mod terrorisme, men til at knægte den politiske protest. Det har hele tiden været hensigten, og det har vi advaret mod lige siden den skulle hastes igennem i Danmark og EU efter 11. september 2001."

I en artikel i Kommunistisk Politik december 2001 "Terrorlov indfører politistat" skrev Dorte Grenaa bl.a.:

"VK-regeringens fremsatte terrorlov-pakke er et gigant angreb på hidtidige demokratiske rettigheder. Hvor alvorligt loven skal forstås ses blandt andet af, hvordan EU-topmødet roses for et i øvrigt juridisk ugyldigt tillægsnotat til EU's terrorlov, der nævner to undtagelser for terrorismestemplet: EU udsteder politisk amnesti til de modstandsfolk, der bekæmpede nazismen under 2. verdenskrig (som om historien ikke havde afgjort det). Og EU fastslår at det ikke er kriminelt at være medlem af eller yde økonomisk støtte til en fagforening. Tilbage står altså faglig virksomhed, strejker og blokader, opfordring eller deltagelse i EU-modstand, solidaritetsbevægelser, anti-krigsbevægelse og politiske partier og grupper, der kriminaliseres. Almindelige demokratiske rettigheder som ytringsfrihed, forsamlingsfrihed, organisationsfrihed vil med loven i hånden blive sat ud af kraft."

Lennart Daleus tilføjer: "Den her dom viser med tydelighed, at de politikere og andre der udtrykte bekymring for at terrorpakken også kunne bruges til andet end til at ramme international terrorisme, har fået ret. Dommen er et brud med de fundamentale principper i et demokratisk retssamfund om, at individet er ansvarlig for egne handlinger - denne dag betyder, at der reelt er indført kollektiv afstraffelse i Danmark."

Danmark er ikke Danmark længere

"I Danmark har vi altså demokrati, og det betyder, at man må indordne sig under de demokratiske spilleregler hvis man vil være i landet." Denne strofe og mange lignende hører udlændinge ofte i debatten om udlændinges manglende evne til at integrere sig i det danske samfund.

Det er som tidligere nævnt ikke rendyrket fascisme, men det nærmer sig. Og demokrati det er det ikke, og det er uanset, hvor meget politikerne kalder det for demokrati, fordi selve ideen om demokrati kræver, at de fundamentale friheder ikke alene værdsættes, men også iværksættes lovgivningsmæssigt. Og det gør de ikke efter september måned 2007.

Danmark ændres permanent

I Danmark er der ikke længere noget at være stolt af. Det er uanset som man er forkæmper for demokratiet, eller om man tror på en anden styreform.

Man kunne forvente at Englænd fulgte trop med USA, men at Danmark også skulle gøre det, er overraskende for mange. Det land der så stolt har fastholdt sine værdier, når de andre lande gik på kompromis. Det land der har tradition for at behandle mennesker godt.

For dem der har været vågne, og som kender historien, var det måske at forvente. Den danske regering var den første regering til at samarbejde godvilligt med nazisterne under besættelsen. Og enhver modstand imod tyskland blev fordømt og kaldt "terrorisme". Først senere blev modstandsbevægelsen anerkendt som det, den kendes for i dag.

Hører du til dem der tror, at den såkaldte bekæmpelse af terror er reel? Hører du til dem, der hele tiden har troet, at den danske regering, og de folkevalgte politikere, har til hensigt at beskytte de danske demokratiske værdier? Så har du taget grundigt fejl!

Den såkaldte kamp imod terror har to formål. Det ene er at bekæmpe muslimer og Islam samt at udnytte ressourcer på muslimsk jord. Det andet er, at oprette en fascistisk stat, hvor streng kontrol, underminering af demokratiske værdier, samt privatisering er dagligdag.

Statsministeren modsiger sig selv

Statsminister Anders Fogh Rasmussen er en stor løgner. På den ene side kalder han til ytringsfrihed, og til kamp for ytringsfrihed. Dette gjorde han under Muhammad-krisen, hvor muslimernes hellige profet blev hånet og bespottet. På den anden side vedtager han en lov, der underminerer ytringsfriheden.

Mange journalister har reageret kraftigt på den danske anti-terrorlov, men det har ikke fået befolkningen op af stolen af den grund.

Det er ikke kun statsministeren, der modsiger sig selv, det er regeringen, der modsiger sig selv, det er statsmagten i EU, der modsiger sig selv, og ikke mindst USA's regering modsiger sig selv.

I følge dem, handler bekæmpelsen af terror om beskyttelse af menneskeliv. Men hvordan påstår man det samtidig med, at man indleder en ulovlig krig, baseret på løgn og bedrag?

Irak besættes og præsidenten fjernes. Hver eneste dag flygter 1000 irakere over grænsen til Syrien. Over 2.2 millioner mennesker er blevet hjemløse. Og her betyder ordet "hjemlæse", at de absolut ikke har noget sted at bo. 3600 amerikanske soldater er officielt blevet dræbt, dog er tabstallet meget højere. Over 100.000 amerikanske soldater er officielt blevet hårdt sårede, dette tal er også reelt meget højere. Mange tusinde uskyldige civile kvinder og børn er blevet myrdet, og de reelle informationer om krigen hemmeligholdes.

Hvis kampen imod terror er reel, så skal Anders Fogh Rasmussen, Per Stig Måller, George W. Bush, Tony Blair, og en lang række andre mennesker, øjeblikkeligt anholdes og bringes for rigsretten. De har nemlig begået en statsterror, hvis lige ikke er set siden nazismen.

Hvis kampen imod terror handler om, at beskytte menneskeliv, så skal tobaksindustrien omgående slæbes for retten, for den dræber, hver tredje måned, den samme mængde mennesker, som der døde, ved angrebet den 11. september 2001. Ligeledes dør 15.000 mennesker årligt i Danmark af selvmord. Hvert eneste år dør der så mange, at antallet af døde den 11. september 2001 ligner et sandkorn på en sandstrand i forhold til. Alligevel bliver den samlede indsats rettet imod bekæmpelse af "terror", og ikke imod de andre grufulde begivenheder. Her er løgnen meget tydelig!

Modstanden imod den danske regering

92 personer og foreninger har i høringssvar kritiseret regeringens anti-terrorpakke for at gå for vidt, skriver Information.

Forbrugerrådet, Retspolitisk Forening, Institut for Menneskerettigheder og Advokatrådet advarer mod, at Danmark risikerer at blive et "overvågningssamfund".

Også Venstres retsordfører Birthe Rønn Hornbech retter en sønderlemmende kritik af lovpakken. I Politiken kalder hun den for et angreb på frihedsrettighederne ud over alle grænser". Specielt er hun utilfreds med forslaget om at give politiet udvidet adgang til telefonaflytninger. Hun mener, at det er en selvmodsigelse, at statsministeren siger god for anti-terrorpakken, der angriber frihedsrettighederne - og så samtidig hylder ytringsfriheden i Muhammedsagen.

Advokater mener, at justitsministeren forsømmer at skærpe kontrollen, når hun vil give PET ret til at kigge andre myndigheder i kortene, og på den måde få adgang til fortrolige oplysninger om borgernes private forhold.

Uden at skulle besvære sig med at indhente en dommerkendelse vil PET for eksempel kunne få navnene på alle de mennesker, der inden for en given periode har henvendt sig til et socialkontor. PET kan selv afgøre, om oplysningerne skal opbevares.

Befolkningen bliver manipuleret

Hvert eneste minut er der en kvinde der bliver voldtaget i USA.

Hver eneste time dør en russisk kvinde som følge af vold fra en partner, tidligere partner eller et familiemedlem.

Hvert år dør otte børn i Danmark af mishandling eller vanrøgt. Hver uge dør to børn i Tyskland og England på denne måde.

Hvert år dør 79.000 mennesker i EU af passiv rygning.

Hvert år dør 14.000 mennesker i Danmark af rygning. 2.000 dør derudover af passiv rygning.

Hvert år dør 300 danskere direkte og indirekte fordi de påvirkes af radon, en radioaktiv gas der findes i undergrunden, og som siver op i vores huse.

Hvert år dør 2.000 danskere af jobbet.

Hvert år dør næsten 2 millioner mennesker af tuberkulose (TB), og 9 millioner bliver smittet.

Hvert år dør 20.000 danskere i alle aldre af hjertekar-sygdom.

Hvert år importeres der 500.000 kvinder og børn til udnyttelse i sexindustrien i EU.

Hvert år dør ca. 10 millioner børn i verden som resultatet af sult, fejlernæring, krig eller sygdom (der kan behandles).

Den 11. september 2001 døde ca. 3000 i angrebet på World Trade Center.

Hver eneste dag koster krigen imod Irak 200 millioner dollars for USA alene. Det svarer ca. til 1.2 milliarder danske kroner hver eneste dag! Krigen er vurderet til at ville koste mere end 1 trillion dollars, hvilket svare ca. til 6 billioner danske kroner eller 6.000 milliarder kroner. Og det er vel og mærke, hvis krigen slutter som forventet.

Hvis man brugte disse penge på verdens problemer, ville man kunne gøre følgende på samme tid:

 • Udrydde al fattigdom i verden.
 • Udrydde enhver form for slavehandel med kvinder og børn.
 • Udrydde alle former for børnemishandling.
 • Udrydde hjemløshed på verdensplan.
 • Sikre rent drikkevand til samtlige mennesker i hele verden.
 • Sikre ordentlige sanitetsforhold til samtlige mennesker i hele verden.
 • Udrydde den største uligevægt imellem rig og fattig på verdensplan.

Vietnamkrigen kostede til sammenligning USA 600 milliarder dollars.

Krigen raser

Alt imens Europa og USA er blevet omdannet til fascistiske regimer, raser krigen i Afghanistan og Irak, for ikke at tale om Palæstina, der uretmæssigt har været besat af Israel siden 1948. Russerne er i krig med muslimske tjetjenske oprørere, og verden over er der brændpunkter, alle punkter der har dette til fældes:

 • Det er muslimer eller muslimske områder.
 • Områderne er blevet besat illegalt og uretmæssigt.
 • Hver dag dræbes mange civile.
 • Hver dag fængsles og tortureres uskyldige muslimer.
 • Hver dag udplyndres muslimsk jord for værdigfulde ressourcer, ressourcer som befolkningen ikke selv får del i.
 • Hver eneste dag deltager flere og flere muslimer i kampene imod besættelsesmagten, der på ingen måde har formået at vinde befolkningens hjerte.
 • Hver eneste dag stiger hadet imod vesten, og alt hvad den står for.
 • Hver eneste dag, hvor mennesker verden over behandles uretfærdigt, stiger kløften imellem befolkningsgrupperne.

Fælles for samtlige punkter er, at det udelukkende har til formål at tjene eliten og dens økonomiske gavn.

Du har en pligt!


6 millioner jøder blev slået ihjel af nazisterne og deres medsammensvorne under Hitlers fascistiske styre!Indgangen til en tysk koncentrationslejr


Uskyldige jøder mishandles


Jødiske Auschwitz fangerAdolf Hitler


Adolf Hitler og hans tegn


600.000 irakere er døde i krigen indtil videre! En stor del af dette tal er børn.
2.2 millioner er gjort hjemløse.
Over 700 primære skoler er blevet bombede, og mere end 200 er blevet brændt ned. I Bagdad alene findes der omkring 800 livsfarlige områder i forbindelse med kluster bomber, der er blevet smidt.Indgangen til Guantanamo


Uskyldige muslimer mishandles


Muslimske Abu-Ghraib fangerGeorge W. Bush


George W. Bush og hans tegn (Satan tegnet)


Anders Fogh Rasmussen og George W. Bush


Hvad angår Hitler og jøderne har eftertiden spurgt: "Hvordan i alverden kunne det ske?", svaret er: "På samme måde som du nu lader det ske! Ved at være total passiv!"

At være menneskelig

En del af det at være menneskelig er, at man føler sympati overfor sine medskabninger, selv hvis det er ens døende fjende!

Som menneske, som far eller mor, som dansk borger, har du en pligt til at sige fra overfor uretfærdigheden. Hvis du stil-tigende kommer hjem fra arbejde hver dag, tænder TV'et, ser nyhederne, slukker og går i seng, uden at sikre, at de værdier du påstår eksisterer i dig, også bliver virkeliggjort, så er du direkte medskyldig i den uretfærdighed andre begår.

Den der yder volden, og den der stil-tigende accepterer den, er lige!

Vi har som mennesker et ansvar overfor hinanden, det er uanset om man er muslim, kristen, jøde, ateist eller andet. Menneskehedens velfærd er vores alle sammen bekymring. Hvad er det for en verden, vi ønsker at give videre til vores børn? Er det en verden, hvor far og mor stil-tigende har accepteret, at uskyldige mennesker bliver mishandlet, slået ihjel og dræbt? Er det de værdier, som du vil give videre til dine børn? Kan du sove om natten, når du ved, at andre ikke har noget sted at sove?

Mon antallet af dræbte jøder havde været det samme, hvis den tyske befolkning havde sagt fra med det samme?