Realiteten
This website has mixed content in both Danish and English

Menu

Home
False flag
Islam
Health
History
The world
Society
Links
About
Contact

Overlægen skulle holde kæft og skrive sin erklæring

Source:information.dk
Author:Anton Geist
Date:16/04-2010

Integrationsministeriet havde ikke noget lægefagligt at udsætte på Søren Juul-Nielsens psykiatriske undersøgelse af en asylansøger med torturtraumer. Men overlægen udtalte sig kritisk til pressen om ministeriet. Og så blev hans erklæring kasseret. Sådan har praksis længe været, og med de nye stramninger af udlændingeloven bliver det nu endnu lettere at tilsidesætte lægeerklæringer

Ingen havde nogensinde før sået tvivl om en lægeerklæring udfærdiget af Søren Juul-Nielsen, overlæge ved Psykiatrisk Hospital Risskov og en autoritet inden for sit felt.

Men den 15. oktober 2008 kasserede ministeriet en erklæring, som den erfarne speciallæge havde skrevet efter at have undersøgt en serbisk asylansøger, der anmodede om humanitær opholdstilladelse. Ikke fordi ministeriet havde noget lægefagligt at udsætte på selve erklæringen. Men fordi Søren Juul-Nielsen havde udtalt sig kritisk om sagen til pressen.

»Det minder om en politistat. Man fratager os vores ytringsfrihed, og jeg føler mig krænket på min retsbevidstheds vegne. Men asyl-ansøgerne er de egentlige ofre i sager som denne her. De står pludselig uden den speciallægeerklæring, der skal dokumentere deres tilstand,« siger Søren Juul-Nielsen.

Lovgrundlaget for afgørelsen fandt ministeriet i bemærkningerne til udlændingeloven og i det såkaldte praksisnotat om humanitær opholdstilladelse, hvor det fremgår, at en lægeerklæring kan tilsidesættes, hvis der kan rejses tvivl om lægens habilitet. Og med regeringen og Dansk Folkepartis forslag til ændringer af udlændingeloven vil det for fremtiden blive endnu lettere for Integrationsministeriet at tilsidesætte lægefaglige undersøgelser af asylansøgere.

I lovbemærkningerne fremgår det, at Integrationsministeriet kan se bort fra lægeerklæringer, der lægges til grund for asylansøgeres anmodninger om humanitær opholdstilladelse, hvis lægen »efter afgivelse af erklæringen eller udtalelsen henvender sig til pressen og kritiserer ministeriets sagsbehandling, samtidig med at lægen udtaler, at hans eller hendes patient bør meddeles opholdstilladelse.«

Alvorlig og tragisk sag

I efteråret 2008 udførte Søren Juul-Nielsen en klinisk undersøgelse af Mirsad Zairi fra Serbien. En mand, han aldrig før havde mødt.

Han konkluderede, at Mirsad Zairi var dybt traumatiseret efter at have været udsat for systematisk tortur under en fængsling i sit hjemland, og ifølge Søren Juul-Nielsen led patienten af en kompliceret depression af svær grad, som udløste psykotiske symptomer og kunne resultere i selvmord ved en tvangshjemsendelse.

»Det var en meget alvorlig og tragisk sag,« siger overlægen.

Mirsad Zairis advokat Anne Land lagde lægeerklæringen til grund, da hun anmodede Integrationsministeriet om humanitær opholdstilladelse. Men hun fik det overraskende svar, at ministeriet ville se bort fra Søren Juul-Nielsens erklæring.

Det skyldtes, at Søren Juul-Nielsen efter at have udfærdiget lægeerklæringen talte med en journalist fra Randers Amtsavis. Han hevendte sig ikke til hende. Hun ringede ham op og spurgte til Mirsad Zairis sag, der nu var under behandling i Integrationsministeriet, og som vakte stor mediebevågenhed. Han forklarede, at læger allerede i 2003 havde fastslået, at Mirsad Zairis psykiske tilstand var meget dårlig, og at han havde brug for behandling. Alligevel havde de danske myndigheder ikke tilbudt manden nogen form for hjælp, og det mente Søren Juul-Nielsen var stærkt kritisabelt.

Sagsakterne viser, at Integrationsministeriet hæftede sig ved følgende udtalelse fra overlægen:

»Man svigter den her type flygtninge ved ikke at tilbyde dem behandling. Vi har et rehabiliteringscenter for tor-turofre i verdensklasse, hvorfor skal det ikke komme dem til gode. Det undrer mig, og jeg mener, at det er et brud på de basale rettigheder. Det her er et af de værste eksempler, jeg har set.«

Uvildig eller ej

Ifølge ministeriet havde Søren Juul-Nielsen således udtalt sig »på en sådan måde, at der kunne rejses tvivl om«, hvorvidt erklæringen var »udtryk for en uvildig bedømmelse.« Ministeriet understregede imidlertid, at man »ikke har taget stilling til, hvorvidt Deres klients erklæring af 30. september 2008 faktisk var et udtryk for en ikke-uvildig erklæring, men at ministeriet blot (…) konstaterede, at der kunne rejses tvivl herom.«

Med andre ord havde ministeriet ikke noget at udsætte på Søren Juul-Nielsens erklæring, men fordi han havde udtalt, at Mirsad Zairi burde have fået psykiatrisk behandling for længst, mente ministeriet at kunne slutte sig til, at han muligvis nærede holdninger, som også allerede kunne være kommet til udtryk i den lægeerklæring, som han udfærdigede, før han udtalte sig til Randers Amtsavis.

»Det er jo komplet kafkask. Hvad bliver det næste? En læge er måske blevet set blandt mennesker, der er flygtningevenner. Eller han er medlem af det forkerte politiske parti. Eller han driver måske ligefrem udansk virksomhed,« siger Søren Juul-Nielsen.

»Jeg har aldrig været udsat for noget lignende. Normalt er jeg blevet mødt med en vis faglig respekt, og ingen har nogensinde kunnet tage mig i ikke at være nøgtern og faglig.«

Det skulle da også vise sig, at en anden speciallæge bekræftede Søren Juul-Nielsens erklæring. Det lykkedes i al hast mennesker, der hjalp Mirsad Zairi, at få en ny speciallæge i psykiatri til at foretage en undersøgelse - hvilket er asylansøgerens ansvar og ikke noget, ministeriet påtager sig. Lægen kom frem til samme konklusioner som Søren Juul-Nielsen, og det førte i sidste ende til, at Mirsad Zairi fik humanitær opholdstilladelse.

Gammelkendt praksis

Selvom medierne den seneste uge har kunnet berette, at forslaget til ændring af udlændingeloven nu betyder, at lægers undersøgelser af asyl-ansøgere kan kasseres, hvis lægen kritiserer ministeriet i pressen, viser Søren Juul-Nielsens sag, at det længe har været praksis.

Selv er Søren Juul-Nielsen ikke i tvivl om, at de nye lovbemærkninger skal gøre det endnu lettere for Integrationsministeriet at lukke munden på læger, der over for offentligheden påpeger forhold, »som er så uhyrlige, at de ikke tåler dagens lys.«

»Man får den mistanke, at regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at skjule, hvor galt det nogle gange står til med asylansøgeres medicinske tilstand. Og så opnår de selvfølgelig den sideeffekt, at myndighederne kan blive ved med at kassere lægeerklæringer, indtil de modtager en, der siger det, de gerne vil høre,« siger overlægen.

»Men som læger er det os, der har indsigten i de lægelige aspekter af sagen. Og hvis en beslutning truffet af myndighederne er problematisk i forhold til en patiens diagnose, er det ikke bare vores ret, men vores pligt at slå alarm.«